Lassila & Tikanojan vastuullisuusraportti vuodelta 2020: Kiertotalousyritys saavutti ensimmäistä kertaa kaikki lyhyen aikavälin ympäristövastuutavoitteensa

lassila-tikanoja-kierratys-jatehuolto-roska-auto-X3A1109

Lassila & Tikanojan vastuullisuusraportti osoittaa, että L&T on tehnyt kuluneena vuonna runsaasti käytännön ympäristötekoja. L&T:n liiketoiminnan suurimmat vastuullisuusvaikutukset liittyvät kiertotalouden edistämiseen sekä asiakkaiden ja omien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Yhtiö työllistää yli 8 000 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Vuoden 2020 aikana henkilöstön terveys- ja työturvallisuus sekä työhyvinvointi koheni.

Hiilidioksidipäästöjen määrä väheni

Vuonna 2020 Lassila & Tikanojan oman toiminnan negatiivinen ympäristövaikutus pieneni. Oman toiminnan hiilijalanjälki laski edellisvuoteen nähden 17 prosenttia. Hiilidioksidipäästöjen määrää vähensivät huolellinen reittisuunnittelu, vähäpäästöisempiin polttoaineisiin siirtyminen sekä perinteisen raskaan kaluston korvaaminen biokaasuautoilla. Tällä hetkellä L&T:n käytössä on kymmenen biokaasukäyttöistä raskasta ajoneuvoa, 17 biokaasukäyttöistä ja neljä sähkökäyttöistä pakettiautoa. L&T:llä on tieteellinen päästövähennystavoite (Science Based Targets) hiilijalanjäljen pienentämiseksi, jota kohti edettiin raportointivuoden aikana tavoitteen mukaisesti.

”Sinnikäs työ pandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa siivitti Lassila & Tikanojan ennätysvahvaan suoritukseen ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden edistämisessä. Saavutimme ensimmäistä kertaa kaikki lyhyen aikavälin ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteemme. Meidän toimintamme vuonna 2020 vähensi päästöjä saman verran kuin 120 000 suomalaista tuottaa vuodessa”, kertoo Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja.

L&T auttaa asiakkaitaan vähentämään päästöjä

L&T:n omia päästövähennyksiä merkittävämpi vaikutus oli asiakkaiden kanssa tehty työ hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Palvelut tuottavat asiakkaille merkittäviä päästövähennyksiä, kun asiakkaat esimerkiksi korvaavat neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla tai fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. L&T:n hiilikädenjälki eli toiminnan tuottamat päästövähennykset olivat vuonna 2020 noin 1,23 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Parannusta viime vuoteen oli viisi prosenttia.

L&T:n asiakkaiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste jatkoi kehittymistään vuonna 2020 ja oli noin 59 prosenttia (2019: n. 55 %). L&T:n pitkän aikavälin tavoite on nostaa kierrätysaste 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kierrätysasteeseen lasketaan myös sellaiset jätejakeet, joiden kierrättäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Tällaisille jakeille L&T pyrkii aktiivisesti löytämään kierrätysmahdollisuuksia.

Vuonna 2020 L&T työskenteli esimerkiksi rakennusteollisuuden edelläkävijäyritysten kanssa rakennustyömaiden kierrätysasteen nostamiseksi. L&T:n asiakkaan Hartelan kerrostalotyömaalla Raisiossa kierrätysaste on 75 prosenttia, kun Suomessa keskimäärin rakennusjätteestä päätyy kiertoon vain 50 prosenttia.

Työtyytyväisyys ylitti tavoitetason

Koska L&T on suuri työllistäjä, sosiaalisen vastuun painopiste on omassa henkilöstössä. Yritys otti vuonna 2020 käyttöön uuden mittarin, terveysprosentin. Terveysprosentti mittaa raportointijaksona terveenä olleiden henkilöiden prosenttiosuutta kokonaishenkilöstömäärästä. Vuonna 2020 terveysprosentti oli 50 (2019: 42) ja sairauspoissaolot laskivat 4,7 prosenttiin (2019: 5,0). Työturvallisuudessa kokonaistapaturmataajuus (TRIF) oli tavoitettakin (25) parempi: 24. Myös poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä jatkoi laskuaan, mutta L&T jäi kunnianhimoisesta tavoitteestaan kolme prosenttia. Työtyytyväisyys kasvoi poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yli tavoitetason (80) ja 82 prosenttia L&T:läisistä suosittelisi L&T:tä työpaikkana.

”Palveluyritykselle henkilöstön hyvinvointi on koko toiminnan perusedellytys. Henkilöstötyytyväisyyden, terveyden ja työturvallisuuden kehittyminen positiiviseen suuntaan on meille erittäin tärkeää. Vuonna 2021 jatkamme työtä ja asetamme entistäkin kunnianhimoisempia tavoitteita”, Mikkonen jatkaa.

Lassila & Tikanojan tavoitteena on lisätä osallistumista työmarkkinoille myös sellaisille ryhmille, joiden on vaikeampi löytää työpaikkaa. L&T on työllistänyt eri hankkeiden yhteydessä muun muassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, turvapaikanhakijoita ja osatyökykyisiä. Yritys haluaa rakentaa tästä jatkuvaa toimintaa osana sosiaalisen työllistämisen konseptia. Koronaviruspandemia hidasti osatyökykyisten työllistämishankkeita. Vuonna 2020 L&T:llä tunnistettiin työllistämisprosessia hidastavia tekijöitä ja kehitettiin prosessia inklusiivisen työllistämisen (inclusive job design) suuntaan. Vuonna 2021 L&T aloittaa yhteistyön erityisammattioppilaitosten kanssa, jossa pääkaupunkiseudun siivous- ja tukipalvelut toimivat pilottikohteena ja tavoitteena on yhteistyön kautta päästä solmimaan kestäviä työsuhteita.

Lue lisää L&T:n vastuullisuustyöstä juuri ilmestyneestä vuosikatsauksesta