Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen

jate_2016_13_2018-01-15_tie_001_fi_001

Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina jatkuneen kehityksen mukaan. Vuonna 2016 enää noin kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: entisen kaatopaikkajätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen, joista yhdyskuntajätteen energiakäyttö on ollut viime vuosina vallitsevin käsittelytapa.

Yhdyskuntajätteestä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä energiapolttoaine taajamien kaukolämmön tuotannossa. Energiahyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden sisältämät bioperäiset jakeet, kuten puu, pahvi ja kartonki sekä ruokajätteet, hillitsevät myös kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli niillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Erilliskerättyjen yhdyskuntajätteiden määrä kasvussa

Vaikka edelleenkin puhutaan yleisesti sekajätteestä ja sen hyödyntämisestä energiana, erilaiset erilliskeräysjärjestelyt ovat muuttaneet energiahyödyntämiseen ohjautuvan sekajätteen laatua ja koostumusta koko maan tasolla. Yhä enemmän jätejakeita ohjautuu sekajätteen sijaan erilliskeräykseen, kuten tuottajavastuujätteen piiriin kuuluvien pakkausjätteiden keräykseen, ja siten materiaalihyödyntämiseen.

Vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 97 prosenttia, mikä on uusi ennätys. Erityisesti kuitupakkausten, joita kertyy palvelutoimialoilta kuten esimerkiksi kaupasta, materiaalihyödyntämisaste on korkea. Biojätteestä suuri osa kompostoidaan tai mädätetään. Keittiö- ja ruokajätteen sekä puutarhajätteen kokonaismäärästä noin kaksi kolmasosaa kompostoidaan ja kolmannes mädätetään. Mädätysjäännös käytetään maanparannusaineena tai viherrakentamisessa, kuten kompostimultakin.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä asukasta kohti vakiintunut

Yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4 – 2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Vaikka yhdyskuntajätteen kokonaismäärä onkin viimevuosina lukuarvoltaan hiukan kasvanut, määrän kasvu on ollut pientä, ja asukasta kohti laskettuna määrä on vakiintunut vuonna 2016 noin viiteensataan kiloon vuodessa. Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärän kasvu selittyy siten asukasluvun nousulla.

 

Lähde: Jätetilasto – Yhdyskuntajätteet 2016, Tilastokeskus